Redactie

Veel kerkelijk werk wordt gedaan door vrijwilligers, betrokken mensen die zich verantwoordelijk weten voor een stukje van het gemeentewerk, dat zij ‘erbij’ doen. Dat geldt ook voor de leden van de redactie.
De redactie bestaat uit: mw. drs. C.A. Boonstra, mw. drs. N.M. Drop (eindredactie), mw. drs. M. de Graaff (secretariaat), mw. drs. E.J. Hoebe-de Waard, dr. W. van Iperen, mw. drs. G. Kramer–Hasselaar,  mw. M. Meulensteen, prof. dr. H.P. de Roest, dr. S. Stoppels, drs. R.S.E. Vissinga en drs. R.F. de Wit.

Redactieleden aan het woord

Richard VissingaRichard Vissinga
Predikant voor gewone werkzaamheden verbonden aan de Protestantse Gemeente Enschede

Wat kom ik een bezielde mensen tegen! Maar ik kan niet zomaar zeggen dat hun bezieling ‘uit mensen zelf’ komt. En het bezielende verband komt ze ook niet zomaar aanwaaien. Dat ontstaat waar ze hun eigen levensverhaal verbinden met het verhaal waar wat mij betreft de christelijke traditie van spreekt. Dat verhaal vertelt ‘de kerk’ met vallen en opstaan verder. Wie zich als gelovige daardoor laat raken zet zich in voor en draagt participerend zijn steentje bij aan de samenleving.

Erica HoebeErica Hoebe-de Waard
Gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente te Wageningen

Het Ouderlingenblad is al meer dan 100 jaar een bron van inspiratie, kennis en informatie. Niet alleen voor ouderlingen, maar voor ieder die betrokken is bij de kerk. Het Ouderlingenblad is vernieuwend, behandelt thema’s rondom geloof, ethiek, kerkenwerk en gemeenteopbouw, legt ze uit en maakt ze bespreekbaar. Eigen aan het Ouderlingenblad is dat ze deze verdiepende artikelen combineert met praktische ideeën voor het kerkenwerk, inspirerende en bemoedigende praktijkverhalen en boekbesprekingen van recente boeken. Zo ontstaat een veelzijdig blad: vernieuwend, inspirerend en bruikbaar!

Gerry KramerGerry Kramer-Hasselaar
Psychologe, actief in het pastoraat en ander kerkenwerk

Het Ouderlingenblad is voor mij een voortdurende bron van inspiratie bij mijn kerkenwerk. Met veel plezier werk ik als enige niet-theoloog mee in de redactie. Door onze verschillende werkvelden vullen we elkaar goed aan. Ook spelen we graag in op reacties en ideeën die lezers ons aanreiken. Op de landelijke pastorale dagen en op de lezersdagen van het Ouderlingenblad vind ik het mooi om te merken dat er zoveel mensen in het land actief zijn in het bezoekwerk van de kerk. Regelmatig hoor ik dat ze blij zijn met de handreiking die het Ouderlingenblad biedt.

Nelle-Mieke Drop (eindredactie)
Emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland

Al toen ik jeugdouderling was, zo’n 40 jaar geleden, en later als scriba was ik blij met het Ouderlingenblad. Wat een actuele en bruikbare informatie werd vrijwilligers in het kerkenwerk maandelijks aangereikt! Sinds 2003, inmiddels als predikant werkzaam, heb ik met evenveel plezier het Ouderlingenblad gebruikt in de toerusting van ambtsdragers, en algemener: bezoekmedewerkers en betrokken gelovigen, hoe dan ook.
Nu mag ik actief meewerken aan de totstandkoming van het blad als eindredacteur. Een nieuwe uitdaging, die vooral als een voorrecht voelt: elke maand weer een nummer presenteren dat even praktisch en actueel is als altijd! Het zal me een groot genoegen zijn.

Nelleke BoonstraNelleke Boonstra
Predikante en coach

Niet alleen de eigen gemeente is van belang, maar het geheel van de kerk is een bron van kennis om vieren, leren en dienen gestalte te geven. Het ouderlingenblad zoekt scribenten vanuit het hele land, mensen die in het gewone kerkenwerk actief zijn. Zo krijg ik en krijgt u als lezer een goed beeld van wat er speelt in de gemeenten van de Protestantse Kerk en soms ook daarbuiten. Bezinning is ook nodig. Regelmatig zijn er verdiepende artikelen. En het mooiste: de gedichten en gebeden, de casus uit het gewone werk. Het ouderlingenblad biedt alles!

Foto Roelof de WitRoelof de Wit
Gemeentepredikant in de Hervormde Gemeente Ermelo

In de kerk wordt heel wat werk verzet. Professionals en vrijwilligers werken samen aan de opbouw van Christus’ gemeente. Daarbij heeft het Ouderlingenblad zich al meer dan een eeuw bewezen als continue inspiratiebron. Het mooie daarbij is dat bezinning en praktische handreikingen hand in hand gaan. Het gaat niet alleen over de vraag: wat doen we? maar ook: hoe doen we het? En: waarom doen we het? Het deel uitmaken van de redactie heeft voor mij eenzelfde functie: je leert van elkaar en wordt geïnspireerd om aan de slag te gaan.

Mathilde de GraaffMathilde de Graaff (redactiesecretariaat)
Als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente ET-10 op Terschelling

Het Ouderlingenblad is: pastoraal, behulpzaam, informatief, oecumenisch, betrokken en opbouwend bij al het kerkenwerk. Bovendien staat het vol ideeën om direct mee aan de slag te gaan.
Kortom: Het Ouderlingenblad is inspirerend en verruimt je blik!

Henk de RoestHenk de Roest
Hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen)

Voor inspiratie in het ambtsdrager-zijn, als ouderling, maar ook als diaken en predikant, en ook als taakdragende vrijwilliger kun je niet om het Ouderlingenblad heen. Het is hét maandelijkse vakblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw. Deskundigen uit wetenschap, kerk en samenleving belichten pastorale en ethische vragen en thema’s die liggen op het terrein van het (met elkaar) leiding en begeleiding geven aan de gemeente. Er worden ook concrete handvatten aangereikt. Het is daarbij ook een spiritueel blad, waarvan ik inmiddels heb gemerkt dat velen in lokale wijk- en dorpskerken niet meer zonder kunnen en er echt naar uitkijken.

Sake StoppelsSake Stoppels
Universitair docent Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Iemand vergeleek onze inzet voor de kerk eens met het vullen van de watervaten in het verhaal over de bruiloft in Kana (Johannes 2). Wijn hoeven we niet te maken. We kunnen het ook niet, het is voldoende om de watervaten te vullen. In de goeie zin van het woord zijn we in de kerk allemaal waterdragers.
Het Ouderlingenblad wil daarbij helpen. Ooit was er iemand die dacht dat die bruiloft van toen met zoveel wijn wel moest zijn uitgelopen op een dronkenmansbende. ‘Nee’, zei een wijs iemand, ‘van die wijn drinken we nog steeds’. En zo is het.
Alle reden dus voor vorming en toerusting…